กลับสู่ด้านบน

โรคทางพันธุกรรม

โรคที่ติดต่อทางพันธุกรรมคืออะไร? มีโรคอะไรบ้าง?

โรคติดต่อทางพันธุกรรม คืออะไร โรคติดต่อทางพันธุกรรม คือ โรคที่มีความผิดปกติของ ยีน ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมของโครโมโซม จากพ่อและแม่ไปสู่ลูก โรคทางพันธุกรรม ยังไม่สามารถหาทางรักษาได้ เมื่อเป็นแล้วจะเป็นไปตลอดชีวิต โรคติดต่อทางพันธุกรรม สามารถแบ่งความผิดปกติของโครโมโซมออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ความผิดปกติของโครโมโซมเพศ และความผิดปกติของโครโมโซมร่างกาย 11 โรคติดต่อทางพันธุกรรมจากพ่อแม่สู่ลูกมีดังต่อไปนี้ 1.โรคธาลัสซีเมีย เป็น โรคทางพันธุกรรม ที่เกิดจากความผิดปกติของรหัสพันธุกรรม หรือยีนที่มีหน้าที่สร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ที่ถูกกำหนดโดยโครโมโซมคู่ที่ 11 เมื่อใดที่เกิดความผิดปกติของยีนตัวใดตัวหนึ่งหรือคู่ใดคู่หนึ่ง ก็จะทำให้เกิดความผิดปกติต่อการสร้างฮีโมโกลบิน ทั้งในแง่ปริมาณและลักษณะ เรียกว่าภาวะธาลัสซีเมีย 2.โรคซีสติกไฟโบรซีส อาการจะเกิดขึ้นกับปอด และมีอาการอื่น ๆ เกิดกับตับอ่อน ตับ และลำไส้ ผู้ป่วยจะมีความผิดปกติในโปรตีนขนย้ายคลอไรด์และโซเดียมบนผิวเซลล์เยื่อบุ ทำให้มีสารคัดหลั่งข้นเหนียวกว่าปกติ 3.โรคคนเผือก เกิดจากยีนที่ป้องกันไม่ให้ร่างกายสร้างเม็ดสีขึ้นในคนที่มีลักษณะเผือก โดยส่วนมากแล้ว ภาวะผิวเผือกจะมีผลมาจากการถ่ายทอดยีนด้อยมาจากทั้งพ่อและแม่ โรคคนเผือกไม่ใช่โรคติดต่อ และไม่เป็นภาหะนำโรคไม่สามารถติดกันได้ด้วยการสัมผัสหรือทางเลือด 4.โรคดักแด้ เป็นอาการความผิดปกติที่ผิวหนังพบได้ตั้งแต่กำเนิด เป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมซึ่งเกิดจาก การถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกหรืออาจเกิดจากการกลายพันธุ์เฉพาะราย 5.โรคท้าวแสนปม เป็นโรคผิวหนังที่ถ่ายทอดโดยโครโมโซม ลักษณะที่พบคือ ร่างกายจะมีตุ่มเต็มไปทั่วร่างกาย ขนาดเล็กไปจนใหญ่แตกต่างกัน 6.โรคลูคีเมีย โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของไขกระดูก ทำให้มีการสร้างเม็ดเลือดขาวจำนวนมากในไขกระดูก […]

การตรวจเลือด คืออะไร ทำไมต้องตรวจ Blood Test

ตรวจเลือด คืออะไร

การตรวจเลือด หรือ Blood Test คือ ขั้นตอนหนึ่ง ที่เป็นขั้นตอนสำคัญที่ใช้สำหรับการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ เนื่องจาก เลือด เป็นตัวกลางที่นำพาสารอาหาร น้ำ เชืิ้อโรค สารพิษ หรือ สิ่งแปลกปลอมต่างๆ ที่ร่างกายได้รับ นำไปสู่ร่างกาย ดังนั้นการ ตรวจเลือด จึงเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถตรวจสอบ หาสารปนเปื้อน หรือ เชื้อไวรัส ต่างๆ ที่เข้าอยู่ในร่างกายได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วที่สุด ประโยชน์ของการตรวจเลือด คืออะไร การตรวจเลือด คือ การวินิจฉัยโรคบางชนิด ที่ไม่สามารถวิเคราะห์ได้จากการซักประวัติทางการแพทย์ รวมไปถึงสามารถช่วยวินิจฉัยโรคที่ลักษณะคล้ายคลึงกันได้ เช่น โรคตับอ่อน โรคอาหารเป็นพิษ โรคกระเพาะอาหารอักเสบ เป็นต้น การตรวจเลือด สามารถนำไปวิเคราะห์แนวทางการรักษาของโรคได้ตรงจุดมากขึ้น เช่น การตรวจวัดระดับปริมาณยาที่อยู่ในเลือด เพื่อควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม การควบคุมอาหารที่ใช้ข้อมูลน้ำตาลในเลือด เป็นต้น ในกรณีผู้ป่วยบางรายที่ไม่แสดงอาการผิดปกติของโรค การตรวจเลือด จะสามารถวิเคราะห์โรคแฝงได้ เช่น โรคเอดส์ระยะแรก และโรคอื่นๆ ที่ไม่แสดงอาการในระยะแรก ขั้นตอนการตรวจเลือด มีอย่างไรบ้าง ในกระบวนการขั้นตอนการ ตรวจเลือด […]